ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ 50 ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು.! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಗಳು

Leave a Reply